Varnir í þágu íslenskra gilda

Eftir Ólaf Ísleifsson:

Flestir átta sig á mikilvægi þess að standa vörð um íslensk gildi, íslenska menningu og sögu og íslenska tungu. Allir þessir þættir móta sjálfsmynd þjóðarinnar og vitund um að eiga rætur í landinu og íslensku þjóðlífi og hinni kristnu menningu sem hér hefur staðið um aldir. Íslensk gildi þegar kemur að stjórnskipan og þjóðfélagsgerð fela í sér órofa samstöðu um sjálfstæði og fullveldi, lýðræði, málfrelsi og önnur mannréttindi sem hornsteina samfélagsins.

Örugg landamæri í stað galopinna

Þessir þættir krefjast stöðugrar varðstöðu, ekki síst á sviptingasömum tímum örra þjóðfélagsbreytinga eins og einkenna samtímann. Mjög hefur reynt á landamæri Íslands á umliðnum árum. Tímabært sýnist að efla yfirstjórn þeirra mála með því að framvegis verði þau á hendi ríkislögreglustjóra en ekki héraðslögreglu eins og nú er raunin.

Fyrir liggur að skipan mála varðandi hælisleitendakerfið hefur leitt af sér óviðunandi álag á innviði þjóðarinnar um leið og útgjöld ríkissjóðs til málaflokksins hafa farið úr böndum með hátt í fertugföldun fjárframlaga á liðnum áratug. Einar S. Hálfdánarson hrl. hefur bent á að ráðherra sé heimilt að lögum að taka upp tímabundið eftirlit á íslenskum landamærum vegna alvarlegrar ógnar við allsherjarreglu og þjóðaröryggi eins og telja már nú tvímælalaust vera fyrir hendi.

Tryggt verði að taka megi með viðeigandi hætti á málum afbrotamanna sem hlotið hafa alþjóðlega vernd hér á landi.

Skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu

Umsóknir um fjölskyldusameiningu ætti því aðeins að taka fyrir að þær eigi við nánustu fjölskyldu, að umsækjandi hafi haft búsetu í landinu í a.m.k. tvö ár, tali íslensku, sé í vinnu, geti sýnt fram á getu til að standa undir framfærslu og hafi yfir húsnæði að ráða. DNA-prófum verði beitt til að sannreyna fjölskyldutengsl. Í þessu efni liggja fyrir fyrirmyndir á Norðurlöndum. Ekki kemur til greina að ríkið veiti hælisleitendum eða fjölskyldum þeirra meiri aðstoð en býðst almennum íslenskum borgurum.

Varnir gegn erlendri íhlutun í trúariðkun hér á landi

Vara verður við möguleikum erlendra aðila til að hlutast til um trúariðkun á Íslandi, ekki síst af hálfu ríkja sem hvorki virða né ástunda trúfrelsi. Brýnt er að leggja bann við að taka við fjárframlögum frá slíkum erlendum aðilum eins og Danir töldu nauðsynlegt að gera með lögum sem tóku gildi þar í landi árið 2021.

Hér á landi er bann lagt við fjárframlögum til stjórnmálastarfsemi og sama á að gilda gagnvart starfsemi af trúarlegum toga.

Aðlögun að íslensku samfélagi

Árétta ber nauðsyn þess að krafa sé gerð um aðlögun hælisleitenda og að þeir lýsi stuðningi við vestræn gildi, lýðræði og mannréttindi, þar á meðal jafnrétti kynjanna. Kröfur um að Íslendingar skuli laga sig að siðum og háttum aðkomufólks í krafti tískuhugtaksins inngildingar verður að telja fráleitar.

Hvetja ber til þess að stjórnvöld grípi til aðgerða eins og að ofan eru raktar til að standa með raunhæfum hætti vörð um íslensk gildi, siði, menningu og tungu.

Höfundur er doktor í hagfræði og fv. alþingismaður.